321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บุคลากร

kanya
ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้บริหาร
 c000 
อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 p003
อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sutisa
อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานธุรการ


a002
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Website : Resume


p001
นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
Website : Resume

 

งานเทคนิคสารสนเทศ

 c001
นางสาวชวนชม สมนึก
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume
 
h001
นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : hathairat-s

s001 
นางศศิภา เกตุเจริญ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

s003
นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

s004
นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Website : Resume

r001
นางราตรี คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

 

งานบริการสารสนเทศ

p002
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

a001
ว่าที่ ร.ต.อำนาจ มะลิวัลย์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

r003
นางวรนุช โพธิ์สุวรรณ
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

r002
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

c002
นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

j001
นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

p005
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

n001
นางสาวนฤมล สุขเกษม
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

p004
นางปิติรัตน์ อินทุม
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Website : Resume

s002
นางสาวสงวน ชื่นชมกลิ่น
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
Website : Resume

 

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


a003
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
Website : aunchalee


t001
นายธงชัย ไสวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
Website : Resume

s005
นางสาวสุกัญญา บุญทวี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Website : sukanya-b

s0021
นายวันชัย ปิดตานัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
Website : Resume