321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สิงห์บุรี การศึกษาและศาสนา

pil003

 


:: การศึกษาและศาสนา ::

 

         การศึกษา

        ในปี ๒๕๔๒ จังหวัดสิงห์บุรีมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๘๔ แห่ง มีครูหรืออาจารย์ ๓,๑๗๑ คน และนักเรียน นักศึกษา ๕๓,๓๙๘ คน ซึ่งอัตราส่วน ครูหรืออาจารย์ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น ๑ ต่อ ๑๗ โดยแยกการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้
        ๑. การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา ๑๗๘ แห่ง ครูหรืออาจารย์ ๓,๑๔๑ คน นักเรียนนักศึกษา ๔๗,๔๒๙ คน คิดเป็นอัตราส่วน ครูหรืออาจารย์ ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น ๑ ต่อ ๑๖
        ๒. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา ๖ แห่ง ครูหรืออาจารย์ ๓๐ คน นักเรียนนักศึกษา ๕,๙๖๙ คน คิดเป็นอัตราส่วน ครูหรืออาจารย์ ต่อ นักเรียน นักศึกษา เป็น ๑ ต่อ ๑๙๙
        จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๔๒ จังหวัดสิงห์บุรีมีเด็กในชนบทอายุครบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ๑๑,๘๐๘ คน ได้เข้าเรียน ๑๑,๘๐๘ คน (ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งผ่านเกณฑ์ จปฐ. ที่กำหนดไว้ (กำหนดร้อยละ ๑๐๐) และจากข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา (ม.๑) ร้อยละ ๙๘.๐๔ และเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๔๖.๐๒ และเรียนต่อสายอาชีพ ร้อยละ ๔๓.๗๙ มีเพียงร้อยละ ๑๐.๑๙ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นแล้วไม่ได้เรียนต่อ

         ศาสนา

         ในปี ๒๕๔๒ จังหวัดสิงห์บุรีมีพุทธศาสนิกชน ๒๒๕,๑๒๘ คน (ร้อยละ ๙๙.๔๙) จำนวนวัด ๑๗๖ แห่ง อิสลาม ๘๘๙ คน (ร้อยละ ๐.๓๖) จำนวนมัสยิด ๑ แห่ง คริสต ์ ๓๗๓ คน (ร้อยละ ๐.๑๕) จำนวนโบสถ์คริสต ์ ๒ แห่ง