321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

 • ไทยยวน

 •      ชนกลุ่มไทยยวน เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีภาษาพูด และวัฒนธรรม ละม้ายกับผู้คนในภาคเหนือแถบเชียงใหม่ เชียงแสน ชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ชาวไทยยวนจะตั้งหมู่บ้านเรียงไปตามริมแม่น้ำป่าสักทั้งสองฟากฝั่ง และอาศัยอยู่ในทุกตำบลของอำเภอนั้น และเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้น สมาชิกในชุมชน ได้ขยายไปยังชุมชนต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี บางคนอพยพไปถึง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
       ชาวไทยยวนตั้งหมู่บ้านโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน มีบ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่รอบๆ ในอดีตบ้านเรือนชาวไทยยวนเสาไห้มีลักษณะเป็นแบบเรือนชาวล้านนา ที่เรียกว่า "เรือนกาแลและเรือนแบบชาวไทยภาคกลาง"
       ทางด้านภาษา ชาวไทยยวนเสาไห้จะใช้อักษรธรรม แบบเดียวกับชาวล้านนา ส่วนประเพณีวัฒนธรรมนั้น ก็ยังคงรักษาอยู่ก็คือ ประเพณีสลากภัต ประเพณีถวายปราสาทผึ้ง เป็นต้น
       การประกอบอาชีพ ชาวไทยยวน อำเภอเส้าไห้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา รับจ้าง ค้าขาย อาชีพเสริมคือ ทอผ้า

 • การแต่งกายของชาวไทยยวน
       - หญิงสาว ไว้ผมยาวเกล้ามวยตกแต่งผมโดยใช้ดอกไม้ไหวหรือปิ่นปักผม นุ่งผ้าซิ่นคล้ายจีบหน้านาง มีลวดลายเป็นริ้วตามขวาง ผ้าที่ใช้เป็นผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยยวนและเป็นผ้าที่ทอใช้เอง เรียกว่า " ซิ่นชาวเหนือ ซิ่นไก และซิ่นมุก " ใช้นุ่งในชีวิตประจำวัน
       - ผู้ชาย ไว้ผมทรงมหาดไทย ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าโจงกระเบนสีพื้นค่อนข้างเข้ม เช่นสีดำ สีกรมท่า สีน้ำตาล ใช้ผ้าขาวม้าเคียนเอว
       หญิงสาวชาวไทยยวนเป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้าเป็นเลิศ จนถือเป็นเงื่อนไข ในการดำเนินชีวิตว่าการเป็นกุลสตรีไทยยวนที่สมบรูณ์นั้น จะต้องมีความสามารถทอผ้าได้ ยิ่งมีความสามารถทอผ้าได้งามมากเท่าใด ยิ่งทำให้ผู้หญิงคนนั้นเพียบพร้อมมากเท่านั้น