321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์

 • นักการเมืองจังหวัดลพบุรี
 • สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) : นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์

  ssworawit54

  นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์


  ส.ว. ลพบุรี

 • ประวัติ
       เกิด 8 เมษายน 2494

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       5/37 หมู่ 6 หมู่บ้านสมศักดิ์ศรี ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย ซอย 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ปกศ.สูง วิชาเอกสังคม วิทยาลัยครูเทพสตรี
       ปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประสบการณ์การทำงาน
 •      ครูโรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
       อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
       คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรการศึกษา
       ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี
       สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2549