321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ มากบุญ

 • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
 • ด้านการศึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ มากบุญ

 • somsak

  ชีวประวัติ
 •      เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2489 ที่ตำบลพยุหคีรี อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนโตของนายดวง และนางปราณี มากบุญ

 • ชีวิตครอบครัว
 •      สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ มากบุญ มีธิดา 2 คน คือเภสัชกรหญิงกุลนาถ มากบุญ ปัจจุบันรับราชการประจำที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวบุญญเลขา มากบุญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันรับราชการอาจารย์ประจำที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • การศึกษา
       - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอินทารามวิทยา อำเภอพยุหคีรี
       - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป.กศ. ) โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์
       - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง ) ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
       - การศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ.วิทย์-คณิตย์ ) เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
       - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( ศศม. การสอนวิทยาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • การรับราชการ
       - พ.ศ. 2512 อาจารย์ตรีวิทยาลัยครูนครสวรรค์
       - พ.ศ. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6
       - พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 - พ.ศ. 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

 • ตำแหน่งที่สำคัญ
       - รักษาการอธิการวิทยาลัยครูนครสวรรค์
       - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏเทพสตรี, พ.ศ. 2536-2537
       - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2538-2541
       - อธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน

 • ประสบการณ์ในการทำงาน
       - กรรมการโครงการวิจัยสภาพแวดล้อมห้องเรียนของกรรมการฝึกหัดครู
       - ประธานอนุกรรมการ ปรานกรรมการการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษาหลักสูตร 2 ปีหลังของกรมการฝึกหัดครู
       - ประธานคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 เพื่อกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 7 สาขากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของสำนักงานคระกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
       - กรรมการประเมินความชำนาญการของข้าราชการครู ผู้ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
       - กรรมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครูผู้ประสบภัยของสำนักงานคระกรรมการคุรุสภา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
       - ผ.ศ.สมศักดิ์ มากบุญ ได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเป็นวิทยากร เช่น :
       ^ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูปแบบการสอนความคิดรวบยอด ( Concept Attainment )
       ^ การสอบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry Training )
       ^ การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค DACUM ให้แก่ครูสังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ , อุทัยธานี และชัยนาท
       ^ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นป.5-6 แก่ครูสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
       ^ การสอนสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาครุทายาท ระดับปริญญาตรี - การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเป็นครูให้แก่นักศึกษา ครุทายาท ระดับปริญญาโท
       ^ อบรมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เรื่องการบริหารงานสำนักงาน
       ^ อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ในเขตความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ( ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี )
       ^ อบรมการสอนคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
       ^ การสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่ครูโรงเรียน ขยายโอกาสจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เป็นต้น

 •      สำหรับปณิธานในการปฏิบัติตนและงานนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ มากบุญ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะรับใช้แผ่นดินให้สมกับการเป็นคนของสถาบันราชภัฏ ซึ่งหมายถึง " คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน " ตลอดเวลาที่รับราชการมา 29 ปี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักศรัทธาในอาชีพครู และตั้งใจทำงานทุกอย่างด้วยความอุตสาหะ ไม่เคยคิดจะใช้การทำงาน เป็นเครื่องต่อรองผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเสมือนญาติ โดยให้ความรักและเมตตาตลอดจนช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อน อย่างเต็มความสามารถในวิถีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดอุดมการณ์ที่ว่า " การเป็นผู้ให้มีความสำคัญ และยิ่งใหญ่กว่าการเป็นผู้รับ "