321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายชงค์ วงขันธ์

 • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
 • ด้านการศึกษา : นายชงค์ วงขันธ์

  pp2

 •      นายชงค์ วงษ์ขันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสุข นางจันทร์ วงษ์ขันธ์ ในจำนวนพี่น้อง 6 คน จบการศึกษา ทางด้านกฎหมาย นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบปริญญาโท Master of Arts ( M.A.) จากมหาวิทยาลัยนอร์ท โคโลราโด สหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยเคนชิตัน สหรัฐอเมริกา

 • การรับราชการ  ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 • พ.ศ. 2487 ครูจัตวา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี
  พ.ศ. 2496-2500 ครูใหญ่ตรี โรงเรียนบ้านหมี่ ปานขาว ( โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ) อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
  พ.ศ. 2500-2519 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี
  พ.ศ. 2519 ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
  พ.ศ. 2520-2522 รองอธิบดีกรมสามัญศึกษารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2523 เลขาธิการคณะกรรมการวัฒธรรมแห่งชาติ
  พ.ศ. 2525-2528 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2527-2528 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
  1 ตุลาคม 2528 เกษียณอายุราชการ

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีเป็นผู้ริเริ่มจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ก่อตั้งสโมสรโรตารี่ลพบุรี ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ก่อตั้งชมรมรักษ์ลพบุรีและอื่นๆ ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีลพบุรี ปี พ.ศ. 2522 ได้รับคัดเลือกจากรัฐสภาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร. ) ของจังหวัดลพบุรี เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีและประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงนับได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่ชาวลพบุรีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง