321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระสุเมธาธิบดี

 • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
 • ด้านการพัฒนาสังคม : พระสุเมธาธิบดี

 • pp6

       พระสุเมธาธิบดี ( ทตตสุทธิเถระ ) มีนามเดิมว่า บุญเลิศ คล่องสั่งสอน เกิดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2461 ณ ตำบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรของนายแสง นางขำ คล่องสั่งสอน บรรพชาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2471 ณ วัดบ้านกล้วย อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2481 ณพัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมาจารีมหาเถร ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ. 2489 สอบได้ ป.ธ. 8 และ พ.ศ. 2514 รัฐบาลอินเดียได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์( Dr. D. LITT )

  • สมณศักดิ์
   พ.ศ. 2492 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุธรรมมุณี
   พ.ศ. 2497 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชศรีสุธรรมมุณี
   พ.ศ. 2502 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิโมลี
   พ.ศ. 2516 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร
   พ.ศ. 2532 เลื่อนเป็นพระราชาคณะรองสมเด็จ ชั้นหิรัญยบัฎที่ พระสุเมธาธิบดี

  • เกียรติคุณ
   พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้นำทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาสายต่างประเทศ
   พ.ศ. 2532 ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
   พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริการทอง ในฐานะผู้นำตัวอย่างของพระพุทธศาสนา
   พ.ศ. 2536 รัฐบาลพม่าได้ถวายให้เป็นอัครมหาบัณฑิต

  • งานด้านการปกครอง
   พ.ศ. 2500 รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะตรวจการณ์ ภาค 3 จนถึง พ.ศ. 2510
   พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จนถึง พ.ศ. 2531
   พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
   พ.ศ. 2533 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  • pp7
   งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อจังหวัดลพบุรี
  •      สร้างพระอุโบสถวัดกัทลีพนาราม ( วัดบ้านกล้วย ) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
   ศูนย์ศิลปชีพประชาสุขสันต์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
   หอสมุดพระสุเมธาธิบดี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์