321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายน้ำว้า ร่มโพธิ์์

 • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
 • ด้านวัฒนธรรม : นายน้ำว้า ร่มโพธิ์์

  pp52

 •      นายน้ำว้า ร่มโพธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2475 หมู่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายผูก นางหอม ร่มโพธิ์ทอง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ย้ายมาอยู่จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2526 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสาธุการาม จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากครอบครัวยากจนจึงไม่มีโอกาสศึกษาต่อ แต่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยฝึกหัดคัดลายมือและฝึกเขียนภาษาอังกฤษจนได้รับคำชมว่าเขียนหนังสือได้สวยงาม

 •      เมื่ออายุประมาณ 13 ปี ได้เป็นศิษย์ครูเติ้ม ทองโต ครูปี่พาทย์ได้เรียนเครืองมือฆ้องวงใหญ่ ต่อมาได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ครูหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ด้วยความอดทนมุ่งมั่นที่จะเรียนเพลงประกอบกับความจำเป็นเลิศ เมื่อได้เป็นศิษย์ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ต่อมาหลังจากครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะถึงแก่ อนิจกรรม ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ครูสมภพ ขำประเสริฐ, ครูสอน วงฆ้อง, ครูบาง หลวงสุนทร, และครูจำรัส จึงทำให้เป็นผู้มีฝีมือบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ได้ด้วยทั้งยังมีความตั้งใจจริงที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไป สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2538 และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรี

 • pp51

       ผลงานด้านดนตรีไทย ได้ประพันธ์เพลงต่างๆ ดังนี้
  พ.ศ. 2532 เพลงสาวไหมเถา และเพลงโหมโรงเทพเทวา
  พ.ศ. 2533 เพลงระบำนวดข้าว
  พ.ศ. 2534 เพลงระบำนารายณ์
  พ.ศ. 2535 เพลงระบำลวบุระ และเพลงศึกบางระจัน
  พ.ศ. 2536 เพลงระบำปรีดิ์เปรมวานร และเพลงโหมโรงปรางค์สามยอด
  พ.ศ. 2537 เพลงปรางแขกเถา
  พ.ศ. 2538 เพลงศาลพระกาฬเถา