321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระยากาฬวรรณดิศ

  • คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
  • บุคคลสำคัญในอดีต : พระยากาฬวรรณดิศ

  • ประวัติ
  •      จากหลักฐานในพงศาวดารเหนือระบุถึงเรื่องพระยากาฬวรรณดิศสร้างเมืองต่างๆ ว่า พุทธศักราช 1002 พระยากาฬวรรณดิศ เป็นบุตรของ พระยากากะพัตร ได้เสวยราชย์ครองเมืองตักกะศิลามหานคร และโปรดให้พราหมณ์ทั้งหลายยกขบวนลงไปสร้างเมืองละโว้ กิจกรรมสำคัญที่ พงศาวดารเหนือระบุไว้ในช่วงที่พระองค์ครองเมืองละโว้คือ พ.ศ. 1015 พระองค์ได้อาราธนาพระรากขวัญ (ส่วนของร่างกายที่เรียกว่าไหปลาร้า) กับพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ที่เจดีย์เมืองสวางคบุรีมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์เมืองละโว้
    ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระยากาฬวรรณดิศทรงครองราชย์นาน 41 ปี พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1043 แต่ไม่ปรากฎใน พงศาวดารว่าพระองค์มีพระราชโอรส หรือไม่

  • เกี่ยรติคุณ
  •      ถึงแม้ว่าพงศาวดารเหนือจะไม่ระบุถึงประวัติของเจ้าผู้ครองนครองค์นี้มากนัก แต่ชาวลพบุรีรับรู้ว่า พระองค์ทรงมีความสำคัญยิ่งในฐานะ สร้างเมืองละโว้ขึ้นเป็นครั้งแรก และเมืองละโว้นี้ได้พัฒนาสืบต่อมาเป็นเมืองลพบุรีในปัจจุบันนั่นเอง ความรับรู้ในเรื่องนี้มีพยานหลักฐานคือ อาคารฝึกกีฬา ชื่ออาคารกาฬวรรณดิศ ตั้งเป็นอนุสรณ์อยู่ในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี