321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น

ประจำปี 2535
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมาย
2 นางรำพึง  ศิริพาณิชกร นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 2530 - 2532
3 นายไพบูลย์  เสียงก้อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4 นายวิเชียร  รัตนพีระพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
5 นายนิยม  วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี
6 นายชลอ  กองสุทธิ์ใจ รองเลขาธิการ กปช.
บุคคลดีเด่นด้านการฝึกหัดครูไทย 2535
นายกสมาคมศิษย์เก่าลวะศรี - เทพสตรี
7 นายเสน่ห์  โกสุมา ครูดีเด่นคุรุสภา 2530
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2531
บุคคลดีเด่นด้านการฝึกหัดครูไทย 2535
8 ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกูล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2531
บุคคลดีเด่นด้านการฝึกหัดครูไทย 2535
9 ผศ.สัมฤทธิ์  หลวงวังโพธิ์ บุคคลดีเด่นด้านการฝึกหัดครูไทย 2535
10 ร.ต.อรทัย  นันทารมย์ เหรียญทอง ชนะเลิศกระโดดร่มหญิง ครั้งที่ 21 ประเทศออสเตรีย
11 นางสาวนิพาดา  เรือนแก้ว เหรียญเงินโอลิมปิคชีววิทยาระดับโลก ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


ประจำปี 2537
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นายสุรินทร์  จิรวิศิษฐ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2 นายสมบุญ  สายหยุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาท ระดับ 9 สระบุรี
3 นางเสมอพร  ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ระดับ 9 ลพบุรี
4 นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท
5 นายสังวาลย์  ทองระคนธ์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอโคกสำโรง ลพบุรี
6 นายจิระศักดิ์  เงินกร หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมอ สระบุรี
7 รศ.ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
8 นางยุพดี  นฤทุกข์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2531
ครูดีเด่นคุรุสภา 2531
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2533
9 นายพงศ์ศักดิ์  สิงหะนัด ครูภาษาไทยดีเด่น 2532
ครูดีเด่นคุรุสภา 2536
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2537
อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
10 พ.อ.นพ.อนนท์  นอบไทย ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ
11 นายประสิทธิ์  เหลืองประเสริฐ พนักงานการไฟฟ้าลพบุรี


ประจำปี 2538
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 ผศ.สนิท  ชุนดี อธิการบดี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
2 ศ.ดร.มนัส  สุวรรณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รศ.ดร.ประทุม  ม่วงมี มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นายสมยศ  มีเทศน์ รองเลขาธิการ กปช.
นักบริหารบุคคลดีเด่น 2538
5 นายวรศักดิ์  แก่นมีผล เลขานุการกรม สปช.
6 นายอุดม  เกตุวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี
7 นายมณี  พุ่มฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี
8 นายคมสัน  คงทน ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
9 นายประเสริฐ  งามพันธุ์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
10 ผศ.วินัย  สมมิตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี
11 ผศ.บัญชา  ทรัพย์ประเสริฐ สถาบันราชภัฏเทพสตรี
12 นายจิระพจน์  สุนาถวนิชย์กุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
13 นายมนตรี  บรรพพงศ์ เจ้าของผู้จัดการโรงภาพยนต์มาลัยรามา
14 นายวรพงษ์  สวนมะลิ โรงเรียนท่าเรือ " นิตยานุกูล "
15 คุณพนาสันต์  เดชประเสริฐ รองผู้จัดการบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต


ประจำปี 2539
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นายพิสิษฐ์  ศิวิไล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สปช.
2 นายสำรวย  เผือกพันธ์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
3 ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม ผู้อำนวยการกอง ทบวงมหาวิทยาลัย
4 นายอำนวย  จั่นเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สวช.
5 ผศ.พิพัฒน์  วงศ์เกษม คณบดีคณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี
6 นายบุญเรือง  บ้านชี หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองลพบุรี
7 นางอรพรรณ   นักคิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"
ข้าราชการตัวอย่าง 2525
ศิษย์เก่า มศว.ดีเด่น 2530
8 น.ส.เฉลิม  แช่มชื่น นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย 2 เหรียญทองซีเกมส์
9 นายสุรพล  สุภางค์ ผู้อำนวยการส่วน ก.ค.
10 ผ.ศ.ดร.สมบัติ  นพรัก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 นายสุรศักดิ์  สุภาเพียร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี
12 นายวิชิต  วงษ์ยอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาท สระบุรี
13 นายสมชาย  เทศเมือง ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี


ประจำปี 2540
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นายเลี่ยม  พูลเอี่ยม รองเลขาธิการ กปช.
2 นายสมบัติ  กลิ่นผา รองเลขาธิการการศึกษาเอกชน
3 ผศ.พูนศักดิ์  บุญสาลี รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตภ์
4 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย  ปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์
5 นางวิมล  ดุลยากร อาจารย์โรงเรียนบรรจงรัตน์


ประจำปี 2541
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นายนิพนธ์  แก้วสุทธา ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสามัญศึกษา
2 นายพิทยา  มุสิก ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
3 ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 ดร.ไสว  บุญมา เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารโลก
5 นายสมพงษ์  ธูปวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลาน
6 นายครองจักร  งามมีศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


ประจำปี 2542
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นายสมเดช  สีแสง ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
2 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  นาคประสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
3 นายไพรัตน์  มหาพัณณาภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลพบุรี (นักธุรกิจ)
4 นางสุนีย์  แสงดาว อาจารย์ 2 ระดับ 7
5 นายตระกล  จันสุนทร รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรี
6 นายนิคม  ขลิบเงิน ประธานสภาจังหวัดลพบุรี
7 นายบุญส่ง  ชิตตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราษฎร์รังสฤษฎิ์


ประจำปี 2543
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นายสุวรรณ  นาคพนม รองเลขาธิการสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
2 นายณรงค์  กาญจนานนท์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
3 พล.ต.ประพจน์  ชำนาญศิลป์ ราชองครักษ์พิเศษ
4 นายเพิ่มยศ  บุญปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
5 ผศ.บรรจง  หมายมั่น อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
6 นายทวีป  ขวัญบุรี สมาชิกวุฒิสภา
7 นายอนันต์  ทองทา รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรี


  •