321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1
นายจารุพงศ์  พลเดช
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2
นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3
นายคำนึง  อิสโร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
4
นายวัชระ  ทิพย์พิลา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
5
นายธาดา  เสือพันธุ์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
6
นายนพดล  ปราศราคี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
7
นางวาสนา  กรมเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
8
นางวัชรินทร์  ตุรงค์เรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
9
นางสุนีย์  บุษพันธ์
หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
10
นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง
ปลัดจังหวัดลพบุรี
11
นายพิชัย  ส่งสุขเลิศสันติ
จ่าจังหวัดลพบุรี
12
นายชรินทร์  ทองสุข
ป้องกันจังหวัดลพบุรี
13
นางจินตนา  แสงเรือง
เสมียนตราจังหวัดลพบุรี
14
นายธวัชชัย  โสตเนียม
นายอำเภอเมืองลพบุรี
15
นายสมดี  คชายั่งยืน
นายอำเภอชัยบาดาล
16
นายอานนท์  ศรีรัตน์
นายอำเภอโคกสำโรง
17
นายสุชาติ  สุวรรณกาศ
นายอำเภอบ้านหมี่
18
นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม
นายอำเภอท่าวุ้ง
19
นายจักรพงษ์  เปี่ยมเมตตา
นายอำเภอพัฒนานิคม
20
นายศรัทธา  คชพลายุกต์
นายอำเภอสระโบสถ์
21
นายถวิล  ศิริสวัสดิลก
นายอำเภอท่าหลวง
22
นายศุภนัย  พวงมณี
นายอำเภอโคกเจริญ
23
นายเทพสิทธิ์  ธัญญวนิช
นายอำเภอลำสนธิ
24
นายธานี  มาลีหอม
นายอำเภอหนองม่วง
25
นายนิรุทธิ์  น้อยศิริ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
26
นางแววตา  นาคแก้ว
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
27
นายสุพจน์  กิจธัญญปรีดา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
28
นายธีรศักดิ์  ทรัพย์ศิริ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
29
นายมรกต  คงทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
30
พันเอก ธนพล  ปรีชา
สัสดีจังหวัดลพบุรี
31
นางปริศนา  พลอยน้อย
คลังจังหวัดลพบุรี
32
นายวิโรจน์  คูณขุนทด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
33
นายสุเทพ  วะศินรัตน์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
34
นายอารีย์  ศรีพิจิตต์
เกษตรจังหวัดลพบุรี
35
นายจีระศักดิ์  พิพัฒน์พงษ์โสภณ
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
36
นายปัญญา  อัสวางกูร
ประมงจังหวัดลพบุรี
37
นายยงยุทธ์  ตวงชัยธนากร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
38
นายถาวร  สุภณาวรรณ์
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
39
นายบรรพต  ปริวัติธรรม
ขนส่งจังหวัดลพบุรี
40
นายธีระศักดิ์  บุญชูดวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
41
นางจิรพา  กุลชาติวิชิต
สถิติจังหวัดลพบุรี
42
นายอารีย์  เดวี
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
43
นางอารุณี  จิตรปฏิมา
แรงงานจังหวัดลพบุรี
44
นายฉัตรชัย  ธาราแสวง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
45
นางเยาวลักษณ์  สวัสดิ์อธิคม
ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
46
นายอัชชา  ช่างสลัก
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
47
นายวรเทพ  ปิสาวงษ์
ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
48
นางประนอม  คำเที่ยง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
49
นายบุญชู  เอี่ยมเอก
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
50
นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
51
พล.ต.ต.เติมพงษ์  สิทธิประเสริฐ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
52
พ.ต.อ.อัครวัฒน์  พิพัฒน์โชติกร
รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี
53
พ.ต.อ.สมหมาย  ประสิทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี
54
พ.ต.อ.หัสนัย  จันทรฉายะ
รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี
55
พ.ต.อ.ดิษพจน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ลพบุรี
56
พ.ต.อ. ศุภโยชก์  ธารีไทย
ผกก.สภ.เมืองลพบุรี
57
พ.ต.ท.ประเสริฐ  หนูดี
ผกก.สภ.ท่าหิน
58
พ.ต.ท.สมมาศ  พึ่งสุวรรณ
สว.สภ.บ้านข่อย
59
พ.ต.ท. ปรารถนา  แผ่นผา
สวญ.สภ.โคกตูม
60
พ.ต.อ.สำราญ  จงพุทธิภูมิ
ผกก.สภ.พัฒนานิคม
61
พ.ต.ท.สมเจษฐ์  แม้นบุตร
สว.สภ.มะนาวหวาน
62
พ.ต.ท.อำนาจ  บุญประไพ
สว.สภ.โคกสลุง
63
พ.ต.อ.ธนศักดิ์  ปานแย้ม
ผกก.สภ.บ้านหมี่
64
พ.ต.อ.เกียรติพงศ์  ม่วงนวล
ผกก.สภ.ท่าวุ้ง
65
พ.ต.ท.ธนโชติ  ชนะศรี
สว.สภ.ท่าโขลง
66
พ.ต.ท.พงศพัส  ภาคธรรม
สว.สภ.บ้านเบิก
67
พ.ต.ท.บุญเลิศ  ทองกำเหนิด
สว.สภ.บ้านกุ่ม
68
พ.ต.อ.อติศักดิ์  ดีมาก
ผกก.สภ.โคกสำโรง
69
พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล
สวญ.สภ.เพนียด
70
พ.ต.อ. สงบ  อัดโดดดร
ผกก.สภ.ชัยบาดาล
71
พ.ต.ท. สมศรี  พัมนาคม
สวญ.สภ.ม่วงค่อม
72
พ.ต.อ.วัฒนา  วงศ์จันทร์
ผกก..สภ.สระโบสถ์
73
พ.ต.อ.อมร  ศรีทุนะโยธิน
ผกก.สภ.ท่าหลวง
74
พ.ต.อ.พรชัย  พวงทอง
ผกก.สภ.โคกเจริญ
75
พ.ต.อ.พรชัย  ทมิฬทร
ผกก.สภ.หนองม่วง
76
พ.ต.อ. อนุสรณ์  วนาปกรณ์
ผกก.สภ.ลำสนธิ
77
พลโท ภุชงค์  รัตนวรรณ
ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
78
พลตรี เผ่าพงศ์  พงศ์เหล่าขำ
ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
79
พลตรี ศุภวุฒิ  อุตมะ
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
80
พันเอก ศิริชัย  เทศนา
รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
81
พันเอกพะโจมม์  ตามประทีป
รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
82
พลโท สมหวัง  ยัญญะสิทธิ์
  • ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรม
    ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  • นายวราวุธ  ชัยโอภาส
83
พลตรี วิเชียร  มัญญะหงษ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
84
พลตรี วีระพันธ์  เกตุรัตน์
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
85
พันเอก เฉลิมเกียรติ  เมฆทรัพย์
รอง ผบ.ศูนย์การทหารปืนใหญ่
86
พันเอก ชำนายุทธ  อำพรมุนี
รอง ผบ.ศูนย์การทหารปืนใหญ่
87
พลตรี ประยุทธ  เมฆวิชัย
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
88
พันเอก ศักดา  สารีพันธุ์
รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
89
พันเอก พชร  สาตร์เงิน
รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
90
พลตรี อุดมศักดิ์  ม่วงศรีงาม
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
91
พันเอก ธีระพงษ์  ขำคมนิกร
รองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
92
พันเอก พิทยา  กระจ่างวงษ์
รองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
93
พลตรี ประดิษฐ์  ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
94
พันเอก จิระพันธ์  มาลีแก้ว
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รอ.
95
พันเอก เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
รอง ผบ.กรมทหารราบที่ 31 รอ.
96
พันเอก ณรงค์พันธ์  จิตรแก้วแท้
รอง ผบ.กรมทหารราบที่ 31 รอ.
97
นาวาอากาศเอกทรงพล  แจ้งสิ
ผู้บังคับการกองบิน 2
98
นาวาอากาศเอกเสริมเกียรติ  ก้อนมณี
รองผู้บังคับการฝ่ายปฏิบัติการ
99
นาวาอากาศเอกฐากูร  สมัตถะ
รองผู้บังคับการฝ่ายบริหาร
100
นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ์  บุษปวัต
รองผู้บังคับการฝ่ายเทคนิค
101
นายธรรมรัตน์  ชาญสมร
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
102
นายธีระพล  ตันพานิช
สรรพากรพื้นที่ลพบุรี
103
นายเกษม  สุขแสนไกรศร
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
104
ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย  วงษ์วิโรจน์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
105
นางวรินทร  ธนยาอินยา
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
106
นายวิทัศน์  เตชะบุญ
ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
107
นางรำไพ  ปานนุ้ย
ผอ.ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี
108
นางจุฑาทิพย์  ศรีสิทธิสะอาด
หน.สนง.เคหะชุมชนลพบุรี
109
ดร. ปัญญา  แก้วเหล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
110
ว่าที่ ร.ต.ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
111
นางศิริชาติ  วงษ์ใหญ่
ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 3
112
นายสมโมท  สหกโร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
113
นายสมภพ  สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
114
นายวิเชียร  ชื่นชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ลพบุรี
115
ผศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
116
รศ.ดร.เดือน  คำดี
ผอ.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ม. เกษตรศาสตร์
117
นายจิตรเสน  จุติมา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
118
นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
119
นายวัชระพงษ์  ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
120
นายอำนาจ  ปานหิรัญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
121
นายสมชาย  พงษ์นภางค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
122
นายละเอียด  กันทริกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
123
นายซันฟา  ธโนปจัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
124
นายสุจินต์  สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
125
นายถวัลย์  บุญแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
126
นายรวิ  ศุขกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
127
นายปริญญา  โพธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
128
นายธวัชชัย  เกษรสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ ( ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
129
นายวัลลภ  เพิ่มพูล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
130
นายวิชาญ  บ่างท่าไม้
หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
131
นายสถิร  วีรเดชะ
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10
132
นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข
ผอ.โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 10
133
นายปรีชา  บุรพกุศลศรี
ผอ. โครงการก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก)
134
นายอุกฤษณ์  ถาวรไกรกุล
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
135
นายสมพงษ์  บ่างตระกูล
หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
136
นายเจตจิตร  โพธิ์ปลั่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี
137
นายสมศักดิ์  ศิริพานิชเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
138
นางมัฑนา  จันทร์เจริญสุข
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
139
นายวิรัตน์  เพียรวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
140
นายปรีชา  โพธิ์ปาน
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
141
นายสุรวุฒิ  สินสืบผล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
142
นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี
143
นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
144
นายพิสิฐ  จุฬาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 9
145
นายสุนทร  ไวท์ยางกูร
ผู้อำนวยการแขวงการทางลพบุรีที่ 1
146
นายเสนาะ  พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการแขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
147
นายณัฐวุฒิ  ธีระเสถียรโสภณ
ทางหลวงชนบทลพบุรี
148
นายสุชาติ  เศรษฐยานนท์
หัวหน้าการขนส่งทางน้ำที่ 2 สาขาลพบุรี
149
นายชุมพล  เปี่ยมฤกษ์
หน.กลุ่มงานอุตุนิยมอุทกบัวชุม
150
นายวิรชาติ  บัวแช่ม
หน.สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
151
นางวศินี  พูลเหลือ
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี
152
นายโสรัจ  สุวรรณพฤกษ์
การค้าภายในจังหวัดลพบุรี
153
นายประพนธ์  ทองคำ
หัวสำนักงานประกันภัยจังหวัดลพบุรี
154
นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
155
นางสาวแฉล้ม  ดวงจิตร์
ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 1 สาขาลพบุรี
156
นายอัมเรศ  ชีวังกูร
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี
157
นายวัชรชัย  ปานอ่ำ
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
158
น.ส.สุธัญญา  ตั้งสิตาพร
ผอ. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
159
น.ส.นภสร  สุ่มทอง
ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล
160
นายนภสิทธุ์  นาชัยพลอย 
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
161
นางมะลิวัลย์  พูนขวัญ
ผู้บัญชการเรือนจำอำเภอชัยบาดาล
162
นางบังเอิญ  อินทรเทพ
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
163
นางมานิตา  เขื่อนขันธ์
ผอ. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
164
นางสมบัติ  กุลางกูร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
165
น.ส.อารีรัตน์  ปรีชาพัชคุปต์
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
166
น.พ. ชัยพร  กันกา
ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง
167
นายสมคิด  เอื้ออภิสิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลพบุรี
168
นายชาญ  ตันติวราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่
169
นายวสันต์  เวทย์วัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล
170
นายชาติชัย  มหาเจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง
171
นายประพาส  ลี้สุทธิพรชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง
172
นายนพพร  พงษ์ปลิ้มปิติชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม
173
นายวรวิทย์  สัมฤทธิ์ดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์
174
นายวิโรจน์  รัตนอมรสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวง
175
นายนิติพล  นวลสาลี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญ
176
นายสันติ  ลาภเบญจกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ
177
นางปริญดา  พุ่มดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง
178
นางอุบลวรรณ  ทั่งทองแท้
อัยการจังหวัดลพบุรี
179
นายอรัญ  ทั่งทองแท้
อัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
180
นายสมศักดิ์  ชินอรุณชัย
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
190
นายเฉลิม  วงษ์ศรี
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
191
นายกิตติ  พิมพะ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
192
นายดนัย  วงศาโรจน์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง
193
นายองอาจ  ศรีม่วง
หน. ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี
194
นายวิโรจน์  ด้วงทวี
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลพบุรี
195
นางผกามาศ  พุกราชวงศ์
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแก้ว
196  
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโคกกะเทียม
197
นายสมศักดิ์  ชาญวิชา
นายสถานีรถไฟลพบุรี
198
นายพูลศิปล์  ดีรอด
ผู้จัดการสำนักงานประปาลพบุรี
199
นายประดิษฐ์  มีสกุลถาวร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาลพบุรี
200
นางวัชรีย์  เขียวไพฑูรย์
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว
201
นายชัยยุทธ  รื่นจิตต์
ผอ. สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรี
202
นายชัยชนะ  นาคศรี
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี
203
นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง
ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
204
นายสุบรรณ  จิระพันธุ์วาณิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
205
นายรังสรรค์  สละชีพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
206
น.ส.วรรณวิมล  กรีโสภา (รก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาการณ์แทน
207
นายจำเริญ  สละชีพ
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
208
นายสกล  ปิยะสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
209
น.ส.จุฑาพร  ลือไชยคาม
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่
210
น.ส.สายใจ  เลิศวิริยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
211
นายบุญเลิศ  วรปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
212
นางกัลยารัตน์  วงษ์หงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
213
นางนภาพร  วงเลิศอารักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
214
นายถาวร  ศิลปะชำนาญ
ปลัดเทศบาลตำบลสระโบสถ์
215
นายสมบัติ  รัตนจันท
นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง
216
นายธนรัตน์  จรัสศรี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าโขลง
217
นายรังสรรค์  เซี๊ยะสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง
218
นายจำนงค์  เรืองเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง
219
นายภิรมย์  ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง
220
พ.จ.อ.สุพจน์  หมื่นกล้า
ปลัดเทศบาลตำบลท่าหลวง
221
นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ดำรงค์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง
222
นายประกิจ  คำสอาด
ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง
223
นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม
224
นายถาวร  ศิลปชำนาญ
ปลัดเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
225
นายศิริศักดิ์  ศรีเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น
226
ว่าที่ ร.ต. ศักดา  สบาย
ปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
227
นางพรลภัส  ศรีผ่าน
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
228
นายสุพจน์  ใจบุญ
ปลัดเทศบาลีตำบลลำนารายณ์
229
นายอุดม  อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
230
นายธิติ  ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม
231
นายสินชัย  สวนเพลง
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม
232
นายรชตวรรณ  สุขใจ
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม
233
นางนิตยา  เธียรวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
224
นายมนัส  นาคประสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
225
พลโท สาทร  สุวรรณศรี
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
226
นายสุจินต์  ดาววีระกุล
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
227
นายบดินทร์  ตรีรานุรัตน์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1
228
นายนเรศ  กลิ่นสุคนธ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี
229
นายอาคม  ศรียาภัย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี
230
นายสาธิต  สุทธิสัตยารักษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
231
นายสมศักดิ์  อุไรวิชัยกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
232
นางกัญญมน  พลเดช
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
233
นายบรรเจิด  สุริย์จามร
ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี
234
นายสุชาติ  เครือแก้ว
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
235
นายจิรพจน์  สุนาถวนิชย์กุล
ผู้จัดการโรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้
236
นายวริทธิ์  ยศเรือง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวินิตศึกษา
237
นายพงษ์พันธ์  วรพิพัฒน์
ผอ. โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี
238
นายอัครเดช  จำเดิม
ผอ. โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการลพบุรี
239
นางวิมล  ดุลยากร
ครูใหญ่โรงเรียนบรรจงรัตน์
240
นางสาวกอแก้ว  เพชรบุตร
ผู้จัดการโรงเรียนกำจรวิทย์
241
น.ส.ปิยกมล  เปล่งอรุณ
ผู้จัดการโรงเรียนวรพิทยา
242
นางสุรีรัตน์  เศรษฐจินดา
ผู้จัดการโรงเรียนจินดารัตน์
243
นางสายหยุด  ดีอ่วม
ครูใหญ่โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา