321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายอำนวย คลังผา

 • นักการเมืองจังหวัดลพบุรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายอำนวย คลังผา

  ssamnouy54

  นายอำนวย คลังผา

 • ส.ส. ลพบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
  อำเภอโคกสำโรง อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล ตำบล

 • ประวัติ
       เกิด 16 ตุลาคม 2488

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านโคกสำโรง ซอย-ถนน สุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี
       ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 • ประสบการณ์การทำงาน
 •      เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
       เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย