ปฏิทินผู้มาใช้บริการ

ข้อปฏิบัติการขอใช้ห้องเพื่อการฝึกอบรม

1.จองผ่านระบบจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันพร้อมจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องส่งมายังส่วนงานธุรการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง หรือยกเลิกการจองให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน