สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

LMS
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต Learning Management System
Virtual Tour
ห้องสมุดเสมือน 360 องศา - Library Vitrual Tour 360°
VPN
การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยผ่าน VPN TRU
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ภาพกิจกรรม

Search TRU Discovery Service:

Website

 

 

NEWS LETTER
1 ARTICLE OF MONTHLY
youtube

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานสีเขียว

รอบรั้วเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี