ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561-2565  menu row ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ 2561-2565 
  menu row แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2561-2565
  menu row แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ 2561-2565
  menu row แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-2565