การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource management
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource management
13 ต.ค. 2016
Description:

  • Title : การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource management
    by : ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
    Call# : 371.1024 ป461ก 2558

Powered by FW_GALLERY