วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง = Fishery product science and technology
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง = Fishery product science and technology
13 ต.ค. 2016
Description:

  • Title : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง = Fishery product science and technology
    by : คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    Call# : 664.94 ว587 2558

Powered by FW_GALLERY