ตำรา : ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส : ประยุกต์เพื่อการปรึกษา การเรียนรู้และธุรกิจ = Neuro-linguistic
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ตำรา : ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส : ประยุกต์เพื่อการปรึกษา การเรียนรู้และธุรกิจ = Neuro-linguistic
04 ก.ย. 2015
Description:

Title : ตำรา : ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส : ประยุกต์เพื่อการปรึกษา การเรียนรู้และธุรกิจ = Neuro-linguistic programming [NLP] : application for counseling, learning, and business /
by จุฑามาศ แหนจอน
Call#: 158.3 จ628ท 2557

Powered by FW_GALLERY