สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

08 มิ.ย. 2015
Description:

Title : Human Planet


By : BBC


Call : DVD 959.2 


"Heman Planet อีกหนึ่งสารคดีเรื่องเยี่ยมจาก BBC โดยตากล้องมืออาชีพ Timothy Allen เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม"

Powered by FW_GALLERY