ปีที่ 19 ฉบับที่ 177 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 19 ฉบับที่ 177 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  • วิทยบริการสาร
  • ปีที่ 19 ฉบับที่ 177 ประจำเดือน มิถุนายน 2562


- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/62


กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

- บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าอบรมเรื่องจานรักษ์โลก
- ผศ.ศรีสุภา นาคธน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
- ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมร่วมสนุก 
- แชร์ไอเดียรักษ์โลกในแบบของคุณ

- Super FAN TRU Library


newsarc19-177 Page 1

newsarc19-177 Page 2