ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
- นิทรรศการฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/62

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

- บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานฯ
- โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ "การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน" โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562


newsarc19-176 Page 1

newsarc19-176 Page 2