ปีที่ 19 ฉบับที่ 175 ประจำเดือน เมษายน 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 19 ฉบับที่ 175 ประจำเดือน เมษายน 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 175 ประจำเดือน เมษายน 2562
- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/62
- โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- พิธีทำบุญกลางบ้าน "สงกรานต์เทพสตรี 62"

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
- แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS
- Library Tour นร. ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- บุคลากรประจำสัำนักวิทยบริการฯ เข้ารับรางวัล


newsarc19-175 Page 1

newsarc19-175 Page 2