ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 173 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  •      - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ "องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเลือกเสื้อผ้าเบอร์ 5"
        - การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2562
   กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
        - สมุดสวยด้วยมือเรา
        - Smart Library to Smart Society
        - Learning Space
        - สวนสวยด้วยมือเรา


newsarc19-173 Page 1

newsarc19-173 Page 2