ปีที่ 19 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนมกราคม 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 19 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนมกราคม 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 172 ประจำเดือนมกราคม 2562

  •      - WUNCA 38th
        - การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มรภ. ครั้งที่ 8
        - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
   กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
        - โครงการบริการวิชาการการทำสมุดทำมือ
        - วิเคราะห์ SWOT มรภ.เทพสตรี
        - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานฯ"


newsarc19-172 Page 1

newsarc19-172 Page 2