ปีที่ 19 ฉบับที่ 171 ประจำเดือนธันวาคม 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 19 ฉบับที่ 171 ประจำเดือนธันวาคม 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 171 ประจำเดือนธันวาคม 2561 

 •      - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2561
       - โครงการบริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ
  กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
       - รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2561
       - กระดาษใช้แล้วมีค่าอย่าทิ้ง
       - งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ


newsarc19-171 Page 1

newsarc19-171 Page 2