ปีที่ 18 ฉบับที่ 170 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 170 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 170 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  • - นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ
    - การประกันคุณภาพภายใน
    - อบรมวิเคราะห์และประเมินค่างาน

  • กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

    - กิจกรรมประดิษฐ์กระทางจากวัสดุธรรมชาติ
    • - สำนักวิทยบริการฯ ชวนคุณคัดเลือกหนังสือในงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ

newsarc18-170 Page 1

newsarc18-170 Page 2