ปีที่ 18 ฉบับที่ 169 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 169 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 169 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

- สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Double A Fast Print

- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/61


  • กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


    - เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • - ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ
    - โครงการปลูกต้นไม้ "ลดร้อน รักษ์โลก"


newsarc18-169 Page 1

newsarc18-169 Page 2