ปีที่ 18 ฉบับที่ 168 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 168 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 168 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

  • - บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ รับรางวัล "เพชรเทพสตรี"
   - ส่วนงานบริการสื่อโสตทัศน์เปิดให้บริการตามปกติ
   - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

   กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


   - บริการจองห้องชมสื่อโสตทัศน์
   - เรียนรู้งานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทำงาน


newsarc18-168 Page 1

newsarc18-168 Page 2