ปีที่ 18 ฉบับที่ 167 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 167 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 167 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

  • - การจัดการจดมหายเหตุดิจิตัล เอกสารสำคัญขององค์กร
    - ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2561
    - กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


newsarc18-167 Page 1

newsarc18-167 Page 2