321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 166 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 166 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561

  • - นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
    - ประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5
    - กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


newsarc18-166 Page 1

newsarc18-166 Page 2