ปีที่ 18 ฉบับที่ 166 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 166 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 166 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561

  • - นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
    - ประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5
    - กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


newsarc18-166 Page 1

newsarc18-166 Page 2