ปีที่ 18 ฉบับที่ 165 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 165 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

วิทยบริการสาร
ปีที่ 18 ฉบับที่ 165 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

- KM การเขียนสันหนังสือ
- บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
- เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei asian review
- กิจกรรมสำนักวิทยบริการ


newsarc18-165 Page 1

newsarc18-165 Page 2