ปีที่ 18 ฉบับที่ 162 ประจำเดือนมีนาคม 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 162 ประจำเดือนมีนาคม 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 162 ประจำเดือนมีนาคม 2561 
     ร่วมสัมมนาเครือข่ายและศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว
     โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ
     แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์


newsarc18-162 Page 1

newsarc18-162 Page 2