ปีที่ 18 ฉบับที่ 161 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 161 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 161 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
    โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
     แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI


newsarc18-161 Page 1

newsarc18-161 Page 2