ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 ประจำเดือนมกราคม 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 ประจำเดือนมกราคม 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 ประจำเดือนมกราคม 2561 
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "ห้องสมุดสีเขียว"
    Big Clean Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ
    ประชุมการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


newsarc18-160 Page 1

newsarc18-160 Page 2