ปีที่ 17 ฉบับที่ 158 ประจำเดือนตุลาคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปีที่ 17 ฉบับที่ 158 ประจำเดือนตุลาคม 2560

วิทยบริการสาร

ปีที่ 17 ฉบับที่ 158 ประจำเดือนตุลาคม 2560 
     ช่องทางเสนอรายชื่อเพื่อสั่งซื้อทรัพยากร
     หนังสือดีน่าอ่าน

 newsa17-158 Page 1

newsa17-158 Page 2