ฉบับที่ 152 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2558
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ฉบับที่ 152 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2558

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 152 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2558 
     30 เมษายน 2558 หนังสืออาจารย์หมดอายุ
     แนะนำฐานข้อมูล Online มาใหม่
     สารสนเทศที่น่าสนใจ

 newsa16-152 Page 1


newsa16-152 Page 2