ฉบับที่ 151 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ฉบับที่ 151 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2558

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 151 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2558 
     เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ AEC
     สำรวจพื้นที่และความต้องการเพื่อจัดห้องสมุดในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
     กิจกรรมที่ผ่านมา

 newsarc16-151 Page 1

newsarc16-151 Page 2