ฉบับที่ 150 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ฉบับที่ 150 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 150 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
     ฐานข้อมูลทดลองใช้ Britannica
     โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
     นิทรรศการ "ด้วยความรัก ด้วยภักดี"
     ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2557 

 newsarc15-150 Page 1
newsarc15-150 Page 2