ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
     แนะนำฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่
     เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
     ห้องสมุดสร้างสุข

 newsarc16-149 Page 1
newsarc16-149 Page 2