ฉบับที่ 148 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2557
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ฉบับที่ 148 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2557

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 148 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2557 
     ห้องสมุดสร้างสุข กับ มหกรรมคนสร้างสุข
     ตัวแทนนักศึกษาปี 1 ติดต่อรับบัตรห้องสมุด
     กิจกรรมที่ผ่านมา
     บริการห้องพิเศษ

 newsarc15-148-1

newsarc15-148-2