321 ถ.นารายณ์มหาราช ,
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

     
บริการวารสารและสิ่งพิมต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารใหม่ โดยแบ่งออกเป็น

     menu row ชั้นที่ 1 หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
     menu row ชั้นที่ 3 ให้บริการวารสารใหม่ วารสารล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา บริการราชกิจจานุเบกษา ให้บริการวารวารล่วงเวลาฉบับเย็บเล่ม และราชกิจานุกเบกษา

 

 • แนะนำฝ่ายงานวารสารและหนังสือพิมพ์
 • ข้อมูลทันสมัย บริการฉับไว คือหัวใจงานวารสาร

  •      ฝ่ายงานวารสารและหนังสือพิมพ์ มีขอบเขตความรับผิดชอบดำเนินการคัดเลือก การจัดหา ตรวจรับลงทะเบียน วารสารหนังสือพิมพ์ และจดหมายข่าว การจัดทำดัชนีวารสาร จัดทำหน้าสารบัญวารสาร การเย็บเล่มวารสาร และการดูแลห้องอ่านวารสาร
        นโยบายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ ทำหน้าที่จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังพัฒนาและส่งเสริม จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมปัญญา ความรู้และพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ ของคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชาชน และเยาวชนทั่วไป
        วารสารและหนังสือพิมพ์ที่สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดเข้ามาให้บริการในห้องสมุดนั้น หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ มีหลายฉบับภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันกำหนดการพิมพ์ที่สม่ำเสมอ โดยกำหนดออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ฯลฯ ทั้งนี้เนื้อหาทางด้านวิชาการรวมทั้งเนื้อหาทางด้านความบันเทิง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนและ นันทนาการ
   การจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
             - การจัดซื้อ
             - การได้รับบริจาค
             - การแลกเปลี่ยน
        การจัดซื้อวารสารภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ เป็นการจัดซื้อโดยวิธีบอกรับเป็นสมาชิกกับหน่วยงาน องค์กรและสำนักพิมพ์ รวมถึงการจัดซื้อกับร้านค้า การจัดซื้อวารสารต่างประเทศ ได้ดำเนินการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ งบประมาณการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินประมาณแผ่นดิน ดำเนินจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
        เกณฑ์พิจารณาการจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ดังนี้
             1. การจัดซื้อวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ชื่อละ 1 ชื่อ
             2. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ชื่อละ 1 ฉบับ
             3. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ชื่อละ 1 ฉบับ
        สำนักวิทยบริการฯ ได้รับวารสารบริจาคทั้งหน่วยงาน หรือบุคคล โดยฝ่ายงานวารวารและหนังสือพิมพ์ ดำเนินการคัดเลือก และพิจารณาให้บริการ หากสำนักวิทยบริการฯ ได้รับวารสารแต่ละชื่อมีจำนวนมากเกินความต้องการจะทำการคัดเลือกบริจาคให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
        การเสนอแนะวารสาร หนังสือพิมพ์
   วารสาร นิตยสารภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อ ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ
   วารสารภาษาต่างประเทศ ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อได้แก่ คณาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
   เสนอแนะและสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 โทร. 036-412783 ต่อ 301 เบอร์โทรภายใน 18811-18813 ต่อ 301 หรือ E-mall : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดแจ้งชื่อผู้เสนอแนะ/ภาควิชา/คณะ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและแจ้งผลการเสนอแนะให้ทราบ
 •      การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
  การบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการภายในสำนักหอสมุด หากต้องการนำวารสารหรือ หนังสือพิมพ์ไปอ่านในชั้นอื่น ๆ ภายในสำนักวิทยบริการ หรือนำไปถ่ายเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ http.//library.tru.ac.th เลือก บริการสืบค้นสารสนเทศ และเลือก หัวเรื่อง (Subject Keyword) แล้วพิมพ์คำว่าวารสาร ซึ่งมีอยู่ 655 ชื่อเรื่อง
       บริการระบบชั้น เปิด หมายถึงผู้ใช้สามารถหยิบสารสนเทศได้ด้วยตนเอง ได้แก่
 •           วารสารฉบับปัจจุบัน ซึ่งจัดเรียงตามรายชื่อวารสารตามอักษร โดยแยกวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ
            วารสารเย็บเล่ม ซึ่งจัดเรียงตามรายชื่อวารสารตามอักษร โดยแยกวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ
            ราชกิจจานุเบกษา จะเก็บไว้ที่ชั้นประหยัดเนื้อที่ เรียงตามปี พ.ศ.
            หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จะใส่ไม้แขวนให้บริการอยู่ที่มุมหนังสือพิมพ์ในโซนชั้น 1
       บริการระบบชั้น ปิด หมายถึงผู้ใช้ต้องติดต่อขอยืมสารสนเทศกับเจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์บริการ ได้แก่
            วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ ฉบับล่วงเวลา
            หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 1 เดือน และ สำนักวิทยบริการฯ จะเก็บหนังสือพิมพ์เก่าไว้ 2 ปี

 •      การให้บริการฐานข้อมูลดัชนีวารสาร
       ดัชนีวารสารเป็นเครื่องมือในการช่วยค้นคว้าบทความวารสารภาษาไทย ซึ่งฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ได้จัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทย( ด้านวิชาการ) ไว้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากหน้า web OPAC ได้ตามขั้นตอนดังนี้
            1.ค้นหาบทความจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเข้าไปที่หน้าสืบค้น เลือกจากชื่อเรื่อง หรือ หัวเรื่อง
            2.จดรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ /ปีที่ /ฉบับที่ เดือน/ปี/ เลขหน้า
            3.หยิบวารสารที่ต้องการได้