321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

menu row ผลงานบริการวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2557-2563 


menu row สื่อวีดิทัศน์โครงการบริการวิชาการ

     61586023 2772709562743783 1251870520245223424 o 49184592 2535324269815648 3454341290211147776 n 37641056 2266791953335549 2801821224055865344 o

     Download สื่อวีดิทัศน์โครงการบริการวิชาการ

menu row รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 และ คณะศึกษาดูงานจากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

menu row รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 

menu row รายงานโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2563      51623706 2592137297467678 6649976591147335680 o 51648823 2591947630819978 1914945468530425856 n 51765512 2591923877489020 899121776733192192 o

     Download สื่อวีดิทัศน์ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น"