ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 25 ก.ค. 2561 678
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ค. 2561 404
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิ.ย. 2561 753
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33" 12 มิ.ย. 2561 686
โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 มิ.ย. 2561 844
นิทรรศการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 01 มิ.ย. 2561 633
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้" 01 มิ.ย. 2561 580
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน 09 พ.ค. 2561 615
โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 09 พ.ค. 2561 652
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50" 04 พ.ค. 2561 770