ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 11 เม.ย. 2562 1
ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 2562 11
อบรมแนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 09 เม.ย. 2562 10
โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 01 เม.ย. 2562 34
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 5 ส. 22 มี.ค. 2562 65
โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ "การพัฒนา Smart Library to Smart Society" 15 มี.ค. 2562 84
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 11 มี.ค. 2562 87
การสัมมนาวิชาการ "Smart Library to Smart Society" 18 ก.พ. 2562 106
วรรณกรรมในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และ ธรรมเนียมการรับราชทูตของสยาม : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 18 ก.พ. 2562 67
รับเกียรติบัตรและโล่ ประกาศเกียรติคุณ องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 15 ก.พ. 2562 72