ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ 9-11 มกราคม 2562 14 ม.ค. 2562 33
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน 11 ม.ค. 2562 44
เข้าร่วมงาน TRU Cowboy Night 2019 28 ธ.ค. 2561 76
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ 28 ธ.ค. 2561 46
โครงการกิจกรรม 5 ส 28 ธ.ค. 2561 34
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญงาน/ชำนาญการพิเศษ 28 พ.ย. 2561 24
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยการประดิษฐ์สมุดบันทึกอย่างง่าย 24 พ.ย. 2561 26
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 23 พ.ย. 2561 33
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พ.ย. 2561 22
โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 13 พ.ย. 2561 17