ภาพกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ 3R Green and Clean TRU -- กิจกรรมการคัดแยกขยะ 17 ส.ค. 2561 397
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โครงการห้องสมุดสีเขียว 16 ส.ค. 2561 391
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10 ส.ค. 2561 442
นิทรรศการ "สร้างคนดีด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 31 ก.ค. 2561 159
"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 25 ก.ค. 2561 416
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ค. 2561 185
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิ.ย. 2561 464
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33" 12 มิ.ย. 2561 513
โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 มิ.ย. 2561 643
นิทรรศการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 01 มิ.ย. 2561 404