ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks)

 • ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้พัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks) ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย ผลงานวิชาการ และสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง ประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านผ่านแอพพลิเคชั่น KPI ebooks ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และการเผยแพร่สารสนเทศต่อสาธารณะต่อไป

 • URL : http://www.kpiebooks.com/

  Application : KPI eBooks

  n62032701

  n62032702

  n62032703

  n62032704

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช