แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

 • ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000
  รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย
  ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

  เปิดทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

  URL
  : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE


galeao

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช