โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ

โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ เริ่มตั้งแต่มีนาคม-สิงหาคม 2561

     เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินของนักศึกษาและผู้ปกครองในการจ่ายเงินค่าปรับ และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
     นักศึกษาที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับมีงานที่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

     1. งานเทคนิค (ประทับตราหนังสือ, ซ่อมหนังสือ, เขียนสันหนังสือ),
     2. งานธุรการ (รับ-ส่งเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร), งานสื่อโสตฯ (คัดออกแผ่นซีดีเก่า ชำรุด),
     3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์),
     4. งานวารสาร (รวมเล่ม เย็บเล่ม จัดเรียงวารสาร),
     5. งานบริการสารสนเทศ ชั้น 4-8 (ทำความสะอาดชั้น(ตู้)หนังสือ, จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น
     และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

n6103162


คอมเมนต์  

0 #1 profile1217 2561-11-02 22:22
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://www.shareplanner.com/images/photos/6520/189/cf721bd54d06fea6bc0b4c9b.jpg
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช