แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

 • สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งให้สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้


 • 1. ฐานข้อมูล Academic Fucus

 •      เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชากรนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

  URL : 
  http://cstm.cnki.net/stmt

 • academic fucus


 • 2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database


       รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง /61 ล้านบทความ

  URL : 
  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD


cjfd • 3. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database


       เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

  URL : 
  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD


cmfd • 4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database


       เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

  URL :
  http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD


cdfd • 5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online


       เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

  URL : 
  http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

  crwo


 • ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับการใช้งาน


  URL :
   http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar pdfb


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช