แนะนำเว็บไซต์ ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แนะนำเว็บไซต์ ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน

  • แนะนำเว็บไซต์ ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน
    URL :  http://asean-law.senate.go.th/th/

  •      สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณากฏหมายที่จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับพันธกรณีและความตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน และเป็นฐานข้อมูลกฏหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน

         banner-aseanlaw2

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช